Kõik uudised

Merko lõpetas Sillamäe torustike ja puurkaevude teise etapi projekteerimis- ja ehitustööd

Sillamäe linna torustike ja puurkaevude projekteerimis- ja ehitustööde projekt tagab elanikele nõuetekohase joogivee kättesaadavuse. Tööde teise etapi raames projekteeris, rekonstrueeris ja ehitas AS Merko Infra 11 km vee- ning ligi 12 km kanalisatsioonitorustikke, lisaks rekonstrueeriti kaks pumplat ning täiendati üht veetöötlusjaama.

„Sillamäe linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine tagab siinsetele nõuetekohase ning varasemast oluliselt parema kvaliteediga joogivee. Teostatud tööde tulemusena on lisaks minimeeritud trasside veelekked ning tänu efektiivsemale reoveepuhastusprotsessile vähenenud Soome lahte suunduva heitvee reostuskoormus,“ ütles AS Sillamäe Veevärk juhataja Viktor Rodkin.

„Teise etapi raames projekteerisime, rekonstrueerisime ja ehitasime kokku 11,4 km veetorustikke, 10,3 km isevoolset kanalisatsiooni torustikke ning 1,4 km survekanalisatsiooni torustikku. Lisaks rekonstrueerisime kaks puurkaev-pumplat ja täiendati üht veetöötlusjaama. Vee kvaliteedi tõstmise eesmärgil paigaldati kesk- ja mikropumplasse ning puurkaevpumplasse nr 8 ultraviolett (UV) seadmed. Vee desinfitseerimine ultraviolettkiirguse abil seisneb vajaliku UV kiirgus doosi emiteerimises töödeldavas vees esinevatele mikroorganismidele,“ ütles AS Merko Infra projektijuht Kalev Luiga.

Merko teostas aastatel 2010-2012 ka Sillamäe vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamise esimese etapi tööd, mille raames rajati 11 km vee- ning 15 km kanalisatsioonitorustikke, samuti  11 puurkaev-pumplat, kaks reoveepumplat, kaks II astme pumplat ja üks veetöötlusjaam.