Andmete töötlemine

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Seoses 25. mail 2018. aastal jõustunud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega (EL) 2016/679 teavitame, kuidas me oma klientide isikuandmeid kasutame.

Kes on isikuandmete vastutav töötleja?

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks ja kasutajaks on OÜ Merko Kodud või mõni teine Merko Ehituse kontserni kuuluv ettevõte.

Kes on klient?

Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes on avaldanud soovi osta või on ostnud Merkolt korteriomandi(d), äripinna või muu pinna. Põhimõtteid rakenduvad ka nendele klientidele, kellega on kliendisuhe tekkinud enne põhimõtete jõustumist.

Milliseid isikuandmeid ja mis eesmärgil me töötleme?

Kliendisuhte raames esitab klient meile muu hulgas oma nime, e-posti aadressi ja telefoninumbri, korteriomandi(te) ostmisel ka vastava korteriomandi aadressi. Kasutame eelnimetatud isikuandmeid lepingu ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti turundustegevuse eesmärgil, sealhulgas:

  • kliendiga ühenduse võtmiseks seoses kliendile huvi pakkunud korteriomandi(te)ga,
  • kontaktide nimekirja säilitamiseks,
  • tagasiside küsimiseks,
  • teabekirjade saatmiseks,
  • garantiitööde teostamiseks.

Milline on kliendi isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Klientide isikuandmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi täita kliendiga sõlmitavat või sõlmitud lepingut, säilitada kliendiga kontakt, soov küsida tagasisidet teeninduse kvaliteedi kohta ning soov saata kliendile teateid uute arendusprojektide ja kampaaniate kohta.

Kui kaua me kliendi isikuandmeid säilitame?

Säilitame kliendi isikuandmeid seni, kuni klient annab teada, et soovib need kustutada. Sellisel juhul kustutame kliendi andmed oma andmebaasidest ja lõpetame kliendile teabe saatmise. Me ei säilita kliendi isikuandmeid kauem, kui see on vajalik kliendi isikuandmete töötlemise eesmärkide või seadusest tulenevate nõuete täitmiseks.

Milliseid turvameetmeid me kliendi isikuandmete kaitsmiseks kasutame?

Kliendi isikuandmete kaitseks võtame kasutusele sobivad tehnilised ja korralduslikud turvameetmed, mis aitavad kaitsta kliendi isikuandmeid ja takistavad volitamata isikute juurdepääsu.

Kellele me kliendi andmeid edastame?

Me ei müü, ei anna kasutusse, ei levita ega edasta muul viisil kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele. Volitatud töötlejatena on kliendi andmetele juurdepääs ainult asjakohastel juhtudel ja ulatuses meie IT-teenuse pakkujal ja tagasisideküsitlusi teostaval ettevõttel, korteriomandi(te) ostmise ettevalmistamisel notaribürool, kliendile kodulaenu pakkuval pangal, garantiitöid teostavatel lepingupartneritel ja kliendi soovil ka sisustusteenuseid pakkuval ettevõttel (nt köögimööbli pakkumise saamiseks).

Millised õigused on kliendil?

Kliendil on alati õigus pöörduda meie poole, et saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta. Küsimused ja ettepanekud palume saata aadressile merko@merko.ee.

Isikuandmete kaitse üldmääruse alusel on kliendil muu hulgas järgmised õigused:

  • õigus teada, milliseid isikuandmeid me töötleme, ja paluda neist koopiat,
  • õigus paluda parandada valeandmed või isikuandmed kustutada,
  • õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta ja nõuda nende töötlemise piiramist.

Jätame endale õiguse neid põhimõtteid muuta. Kehtivad põhimõtted asuvad kodulehel www.merko.ee. Kui klient soovib oma andmete kasutamise kohta kaebuse esitada, saab ta pöörduda Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole.