Tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila sulgemineKohtla-Järve, Ida-Virumaa

Viis aastat kestnud Kohtla-Järve tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila sulgemistööde raames teisaldati 6 miljonit m³ mäemassiivi, millest ca 4 miljonit oli olemasoleva nõukogudeaegse prügila ümberkujundamise, ülejäänu katmise ja muude konstruktsioonide rajamise ning üle 300 000 m³ põlengu likvideerimise raames tehtud pinnasetööde maht. Haljastati kokku 84 ha, paigaldati enam kui 8 km sademevee kogumise süsteem ning suleti ca 2,5 ha suurused fuussijärved. Kokku pea 100 hektari suurusel alal ja eripärastele töödele lisas keerukust tööde teostamine suure kaldenurgaga nõlvadel. Kõige järsum osa objektist oli hektari suurune ala, mis kaeti erosioonitõkkematiga ning mille nõlvus ehk nõlva kõrguse ja laiuse suhe oli 1:1. Ligi 11 hektari suurune kaetud ala oli nõlvusega 1:2 ning ca 70 hektarit nõlvusega alla 1:2,5. Ülejäänud alal teostati töid laugetes oludes. Prügila katmisel anti ladestule kõigepealt planeeritud kuju ning pealispind tihendati ja tasandati. Tagamaks nõudeid suletud ladestu kattekihi veejuhtivusele, kaeti ladestu bentoniitmattidega. Vettpidavale mineraalkihile veesurve alandamiseks ja läbi kattekihi filtreerunud sademevee ära juhtimiseks kasutati drenaažimatti, mis paigaldati otse bentoniitmatile. Nõlvadel, mille nõlvus on ≥ 1:2, kasutati kattekihi stabiilsuse tagamiseks lisaks geovõrku, mis paigaldati bentoniit- ja drenaažimattide peale. Kattekihina kasutati värsket poolkoksi. Ümber prügila rajatud kogumissüsteem pikkusega ca 6400 meetrit, kogub mägedest väljuva nõrgvee kokku ning see pumbatakse ühtlustusbasseinidesse põhjapindalaga ligi 120 000 m² (maht 180 000 m³), kust see hiljem puhastusseadmetele juhitakse. Samuti rajati suletud prügila alale ca 8,2 km pikkune sademevee kogumise süsteem. Kogutud sademevesi juhitakse samuti ühtlustusbasseinidesse. Nõrg- ja sademevee käitlemiseks rajati kaks pumplat ja ligi 4 km pikkune survetorustik nõrgvee pumplast Järve Biopuhastuse heitveepuhastini.
Väga järsu kaldenurga all teostatud töid muutsid veelgi keerulisemaks 2013. aasta algul avastatud põlengud, mis kaeti kokku enam kui 5 meetri paksuse kihiga. Põlengu summutamiseks ja õhu juurdepääsu takistamiseks kaeti kolded üle 2 meetri paksuse vana tuha ja vähese orgaanika sisaldusega ja halva soojusjuhtivusega poolkoksi isolatsioonikihiga. Vaatamata õhu juurdepääsu sulgemisele, põleng koheselt ei kustu, kuid põlenguprotsessid aeglustuvad, mistõttu sisaldas põlenguala kattekonstruktsioon ka gaaside kogumise ja väljutamise kihti, mis rajati paekivi killustikust fraktsiooniga 32..64 mm. Üle 0,5 m paksune gaasikogumiskiht jäeti gaaside väljumiseks põlenguala ühelt küljelt avatuks. Kattekihi veepidavuse tagamiseks tuli selle peale paigaldada üle 3 m paksune värskest poolkoksist kattekiht, järsu kalde 1:1 puhul kaeti nõlvad ka erosioonitõkkematiga, misjärel pealispind haljastati hüdrokülviga. Hüdrokülvi tehti objektil kokku umbes 60 hektaril, arukaskedest metsa istutati koos aluse hüdrokülviga kokku ligikaudu 24 hektaril.

AS Merko Ehitus Eesti teostas töid perioodil detsember 2009 kuni detsember 2014 Keskkonnaministeeriumi tellimusel vastavalt riigihanke tulemusel sõlmitud lepingule konsortsiumiga AS Merko Ehitus AS, Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ja Tallinna Teede AS.

Tellija:
Keskkonnaministeerium
Projekti nimi:
Tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila sulgemine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Prügilad
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Kohtla-Järve, Ida-Virumaa
Projekti algus:
2009
Valmimise aasta:
2014
Iseloomulik näitaja:
6 000 000 m3 mäemassiivi teisaldamine

Tere tulemast meie uuenenud kodulehele!

Asud praegu Eesti juhtiva ehitusfirma
AS Merko Ehitus Eesti kodulehel
www.merko.ee.

Börsil noteeritud AS Merko Ehitus kontserni kodulehe aadress on nüüdsest
group.merko.ee.

Welcome to our new website!

You are currently on the website of
AS Merko Ehitus Eesti, Estonian leading construction company.
www.merko.ee.

The website of AS Merko Ehitus group listed on Nasdaq OMX Tallinn, is from now on
group.merko.ee.